วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4บุคลากร

หน่วยงานเทศบาล
1. นาย นายประสิทธิ์ ศุภมาสเรืองศรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลด่านทับตะโก
2. นางสาว สมจิต ลิ้มรัตนเมฆา ตำแน่นง ปลัดเทศบบาลตำบลด่านทับตะโก
3. นางสาว เขมินทรา ชาญอักษร ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4. นายชัยนาม ห้อยระย้า ตำแหน่นง รักษาการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุข
5. นางพุริยา นิลวานิช ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
6.นายพีรคนย์ กุญแจทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่อง

ไม่มีความคิดเห็น: